Breid CRM uit met functionaliteiten die je echt nodig hebt!

Maak de krachtige basis van CRM compleet door deze uit te breiden met optionele functionaliteiten. Zit de functie die je zoekt er niet bij? Kijk bij onze partners voor onze standaardkoppelingen. Met onze API-engine maak je koppelingen met andere applicaties zoals Accountview, Exact, King, Twinfield, Snelstart en meer.

Doelbesteding

Beschikbaar in combinatie met fondsenwerving, maar ook als standalone

Donateurs, vrijwilligers en betrokkenen verwachten inzage en transparantie in en van je bestedingen. Deze functionaliteit biedt ondersteuning bij de registratie en afhandeling van projectaanvragen, van personen en instellingen die in aanmerking willen komen voor beschikbare subsidie. In combinatie met de functionele mogelijkheden voor fondsenwerving, sluiten de werving van fondsen en de bestedingen daarvan naadloos op elkaar aan.

Bereik jouw missie! Financier en faciliteer wetenschappelijk onderzoek, sociale projecten, ontwikkelingssamenwerking of voorlichting. Een groot deel van je te bestede middelen wordt aan deze projecten gerelateerd. Doelbesteding ondersteunt het gehele proces van (web)aanvraag, budgettering, referentenselectie, beoordeling, toekenning van gelden, opvolgen van de voortgang van het subsidieproject en de gelden, tot en met de evaluatie en afsluiting.

Met Doelbesteding leg je budget-/ subsidierondes vast. Je kunt deze uitbreiden naar thema’s en programma’s met elk een eigen budget, adviesraad, documentatie en workflows. Denk aan thema’s als wetenschappelijk onderzoek of bijvoorbeeld voorlichting. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om rapportage- en evaluatiemomenten vast te stellen.

In combinatie met Fondsenwerving kan je de werving van fondsen en de besteding daarvan op elkaar laten aansluiten. Zo zijn campagneopbrengsten toe te wijzen aan één of meerdere subsidieaanvragen. Een televisiecampagne of straatwervingsactie kan daardoor voor een specifiek doel plaatsvinden. De opbrengst kan daarbij letterlijk worden toegewezen aan een aanvraag.

Fondsenwerving

Beschikbaar in combinatie met doelbesteding & nalatenschappen, maar ook als standalone

Je wilt nieuwe donateurs werven en een goede relatie opbouwen met de bestaande donateurs. Door de donor-journey in te richten, kan je anticiperen op het (gift)gedrag van je donateurs. Met de functionele mogelijkheden van Fondsenwerving is het gehele proces rondom je giftenadministratie goed georganiseerd. Als goede doelen- of fondsenwervende organisatie, wil je elk type donateur de aandacht geven die hij of zij verdient.

Beheer van donaties vraagt om flexibiliteit! Functioneel word je ondersteunt in het gehele proces rond de giftenadministratie. Van eenmalige giften, langlopende toezeggingen, schenkingen, sponsoracties, responsverwerking van bankafschriften, de afhandeling van automatische incasso’s en storneringen, tot aan giften in natura. Met de functionele mogelijkheden van Fondsenwerving heb je grip en inzicht.
Met Fondsenwerving leg je alle gegevens nauwkeurig vast. Je beheert en verwerkt de financiële stromen. Op eenvoudige wijze zet je campagnes op en bewaak (budgetteert) je deze. Een campagne kan uit meerdere geld genererende activiteiten bestaan. De Sponsorkaarten maken het mogelijk om giften in natura te registeren, maar ook te waarderen. Denk bijvoorbeeld aan beschikbaar gestelde bedrijfsruimte.
Stellen donateurs voorwaarden aan de bestedingen van hun donaties? In combinatie met Doelbesteding beheer je de besteding van de middelen die je vanuit je fondsenwervende activiteiten hebt gegenereerd.

Nalatenschappen

Révolutionnez votre quotidien

Beschikbaar in combinatie met fondsenwerving en doelbesteding maar ook als standalone

Mensen kunnen besluiten om jouw organisatie in hun testament op te nemen. Met de functionele mogelijkheden van Nalatenschappen creëer en beheer je je nalatenschappendossiers. De functionaliteit biedt ondersteuning bij de afhandeling van een legaat of erfenis na overlijden, maar ook voor het begeleiden van mensen die jouw organisatie in hun testament willen opnemen: een dossier bij leven.

Beheer van nalatenschappen vraagt om zorgvuldigheid en discretie! Functioneel word je ondersteunt in het gehele proces, van de eerste melding van de nalatenschap tot de afhandeling ervan. Relatiemanagement, documentmanagement, vastgoedregistratie en nazorg zijn belangrijke functionaliteiten.
Heeft de erflater specifiek aangegeven waaraan de nalatenschap moet worden besteed? In combinatie met Doelbesteding beheer je de besteding van de middelen vanuit de nalatenschap. Je kunt meerdere bestemmingen koppelen aan een nalatenschap, elk met een procentueel deel van de nalatenschap.

Ledenadministratie

Beschik over uitgebreide mogelijkheden voor de vastlegging van contributies en abonnementen

Jouw ledenorganisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de contributies en inning van abonnementsgelden. Je wilt op eenvoudige wijze jouw, mogelijk complexe, contributiemodel kunnen vastleggen en vervolgens factureren.

Beschik over een 360° beeld van je leden ! Weet wat er bij je leden speelt, maak inzichtelijk hoe actief de leden binnen je organisatie zijn en ondersteun hen met de slimme functionele mogelijkheden van de module Ledenadministratie. Met alerts worden de belangrijkste dataontwikkelingen rond een lid inzichtelijk gemaakt. In één oogopslag ben je geïnformeerd over wat er speelt.

Richt desgewenst complexe contributiemodellen in ! Ervaring leert dat beroeps- en brancheorganisaties soms complexe structuren kennen ten aanzien van de contributieopbouw. De flexibele inrichtingsmogelijkheden maken dat je op geautomatiseerde wijze je contributieberekening kunt vastleggen. Leden ontvangen de contributiefactuur digitaal, indien wenselijk ook in UBL-formaat.

Mailingen en Nieuwsbrieven

Engagement met je doelgroep en het opbouwen van een centraal marketingprofiel

Het opbouwen van sterke klantrelaties vereist een effectieve marketing. Ongeacht de aard van jouw organisatie, marketing is hoe dan ook onmisbaar in je activiteiten. De geavanceerde functionele mogelijkheden van de software van Eudonet zijn specifiek ontworpen om jouw marketinginspanningen te optimaliseren.

Segmenteren van je doelgroep is cruciaal ! Of jouw doelgroep nou bestaat uit leden, cursisten, opdrachtgevers, donateurs, vrijwilligers of andere stakeholders, met de functionele mogelijkheden binnen het CRM kun je je doelgroepen uitgebreid segmenteren. Door het opbouwen van een duidelijk en overzichtelijk profiel van een persoon of organisatie, zijn jouw marketingactiviteiten naadloos te integreren met je CRM strategie.
Het managen van campagnes ! Houd je doelgroep betrokken door gepersonaliseerde nieuwsberichten te sturen. Gebruik hiervoor de interesses die zij vastgelegd hebben of gebruik de aanwezige historie vanuit het marketingprofiel. Door de integratie van het CRM met e-mail marketing automation van bijvoorbeeld Spotler, bereik je niet alleen met de juiste boodschap de juiste doelgroep, maar wordt het succes van je campagne binnen het CRM inzichtelijk.

Cursusbeheer

Verbind al je cursusactiviteiten in één systeem

Leid de complexe planning, organisatie en uitvoering rond jouw cursussen in goede banen. Naast open inschrijvingen is de functionaliteit ook gericht op in company trainingen. Deze module ondersteunt jouw organisatie niet alleen in operationele zaken, maar ook in de commerciële en financiële processen.

Groei in cursisten vereist een efficiënt werkende organisatie ! De functionele mogelijkheden van Cursusbeheer bieden een goede ondersteuning in al je werkprocessen. Het helpt je jouw dienstverlening te optimaliseren, zonder extra werkbelasting voor jouw medewerkers. Zij hebben op eenvoudige wijze direct toegang tot alle benodigde gegevens.
Het CRM vormt het hart van jouw organisatie ! Relatiebeheer is de kern van jouw proces. De functionaliteiten van Cursusbeheer bieden uitgebreide mogelijkheden voor het inzichtelijk maken van activiteiten als telefoongesprekken, bezoekverslagen, maar ook gegenereerde correspondentie. Vanuit het inschrijvingenproces is op zowel persoons- als organisatieniveau inzichtelijk welke cursussen er gevolgd zijn. Handig voor je marketingactiviteiten.
Communiceer op maat en persoonlijk ! Deelnemerslijsten, facturen en certificaten maak je met één druk op de knop. Slimme functionaliteiten zorgen ervoor dat handmatige werkzaamheden zoveel mogelijk worden beperkt. Alerts geven jouw bureaumedewerkers daarbij direct inzicht in de belangrijkste dataontwikkelingen, maar kunnen ook statussen in processtappen duidelijk maken. Houd grip op de groei van je organisatie!

Opleidingenbeheer

Krijg grip op de processen rond jouw modulaire opleidingen

Bied jouw organisatie studenten in te schrijven op opleidingen die bestaan uit meerdere cursusmodules of -onderdelen, dan is dit voor jouw de ideale oplossing. De flexibele inrichtingsmogelijkheden bieden een ideale ondersteuning in je opleidingsprocessen. Plan en beheer al je opleidingsactiviteiten. Slimme signaleringen, alerts, geven daarbij op diverse niveaus inzicht in belangrijke dataontwikkelingen en statussen.

Werk je met opleidingsgroepen of juist met individuele leertrajecten ? De functionaliteiten ondersteunen zowel een groepsgewijze benadering, waarbij de student deel uitmaakt van een klas die allemaal gestart zijn op hetzelfde moment, als ook een individuele benadering. Hier volgt iedere student zijn of haar eigen leertraject. Zelfs desgewenst met keuzevrijheid wanneer welk cursusonderdeel te willen volgen. Op persoonsniveau wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt.
Flexibiliteit in facturatievoorkeur ! Voor de facturatie wordt onderscheid gemaakt in het factureren van de opleiding in zijn geheel of per cursusonderdeel. Facturen kunnen digitaal worden verstuurd, aan student, werkgever of 3e partij. De standaardkoppeling met de financiële administratie zorgt ervoor dat jouw facturen op geautomatiseerde wijze in je administratie worden opgenomen voor verdere verwerking.

Webportalen

Biedt cursisten en hun werkgevers de mogelijkheid om online in te schrijven

Met een webportaal zorg je ervoor dat cursisten en hun werkgevers de mogelijkheid krijgen om de eigen gegevens in te zien en te wijzigen. Zij zien in één oogopslag welke cursussen en opleidingen zijn gevolgd en schrijven zich direct in op nieuw aanbod.

De werking van de portalen ! Het webportaal biedt de mogelijkheid aan cursisten en hun werkgevers om de eigen gegevens in te zien en direct te muteren. In één oogopslag heeft de cursist inzicht in de voortgang van cursus of opleiding. Hij of zij kan zich ook direct inschrijven op nieuwe cursussen die voldoen aan zijn eigen marketingprofiel. De ingevoerde gegevens worden real time verwerkt en zijn direct beschikbaar voor de bureaumedewerkers binnen jouw organisatie.
De webportaal is het visitekaartje van jouw organisatie ! Het portaal richt je in naar je eigen huisstijl. Het publiceren van jouw cursus- en opleidingsaanbod stuur je aan met een eenvoudig vinkje vanuit je cursus- of opleidingenadministratie. Real time worden daarbij beschikbare plaatsen getoond, en zijn kosten en locatie voor de inschrijver direct inzichtelijk. Indien voor jou van toepassing integreer jij bijvoorbeeld Mollie als payment provider in je inschrijvingsproces.

Datakwaliteit

Goede CRM-systemen beschikken over opschoonfuncties

Met een opgeruimd CRM-systeem voorkom je fouten. Je kunt je stakeholders beter van dienst zijn en je neemt jouw besluiten gebaseerd op ‘schone en accurate’ data.

Verzamel alle relevante gegevens Jouw CRM-systeem bevat heel veel soorten data. Een accuraat databestand is cruciaal voor je bedrijfsvoering. Het kan zijn dat na verloop van tijd niet alle data meer relevant is, deze wil je kunnen verwijderen. Of je wilt deze kunnen verrijken als blijkt dat de geregistreerde data onvolledig is. In beide situaties biedt Datakwaliteit functionele ondersteuning. Via geautomatiseerde routines werk je je data dagelijks bij.
Verwijderen van data op basis van eigen bewaartermijnen! Als organisatie heb je, als uitvloeisel van de AVG, in een register vastgelegd hoe lang je gegevens wilt bewaren. Deze bewaartermijnen zijn in te richten m.b.v. de functionaliteiten binnen Datakwaliteit. Is de bewaartermijn van bepaalde gegevens voorbij, dan kunnen deze op geautomatiseerde wijze verwijderd of geanonimiseerd worden.

Standaard Koppelingen

Gegevensuitwisselingen met andere systemen zijn vaak cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering

Binnen jouw organisatie werk je met diverse systemen. Je gebruikt deze systemen voor diverse doeleinden, denk bijvoorbeeld aan een digitale leeromgeving, een boekhoudpakket, een e-mailmarketing toepassing, een webportaal of bijvoorbeeld een payment provider. Slimme integratie met de software van Eudonet ondersteunt jouw organisatie in haar dagelijkse werkzaamheden en draagt bij in het verhogen van de efficiency en verkrijgen van inzicht.

We werken met veel partners samen ! Voor de diverse markten waar wij ons op richten ontwikkelden wij standaard oplossingen voor goed werkende integraties. Kijk op onze partnerpagina voor een overzicht. Geregeld sluiten wij nieuwe samenwerkingsovereenkomsten af, waardoor het aanbod alleen nog maar zal groeien! Voordeel van een standaardkoppeling is dat de integratie zich inmiddels bewezen heeft.

Integreer je website met onze software of software van derden ! Met de geavanceerde mogelijkheden van onze API beschik je over de functionele mogelijkheden om integraties te realiseren met systemen van derden waar wij nog geen standaardkoppeling voor beschikbaar hebben. Onze API is goed gedocumenteerd en bevat een zeer uitgebreide bibliotheek van calls. Integraties zijn daardoor goed te documenteren en kunnen technisch snel worden gerealiseerd.

Nog sneller, nog verder gaan!

Maak onze software nog completer door deze te koppelen met één van de oplossingen van onze partners. Zo versterken wij elkaar en zetten we in op onze expertises. Wij bieden een open systeem, externe partijen kunnen met onze krachtige API rechtstreeks koppelen en real-time communiceren.
Une équipe support à votre service

Vraag een demo aan met een van onze specialisten!

Ontdek de mogelijkheden van onze software voor jouw organisatie en maak een afspraak voor een demo!